+48 502 963 644, 501 108 222

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 2D, 02-517 Warszawa.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych z przetwarzaniem  danych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wysyłając informację na adres e-mail: iod@archiwa.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z rejestracją Pani/Pana uczestnictwa online w Forum Archiwizacji zasobów polskiego Internetu, które odbędzie się w dniach 16 i 17 listopada 2021 r. w Hotelu Novotel Centrum ul. Marszałkowska 94/98 w Warszawie. Podstawą prawną do ich przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 5. W imieniu administratora Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są przez firmę „Mastermedia” ul. Bohaterów Warszawy 6/18, 02-495 Warszawa, odpowiedzialną za przygotowanie techniczne i zapewnienie obsługi technicznej konferencji pod nazwą „Forum Archiwizacji zasobów Polskiego Internetu”.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa instytucji, stanowisko służbowe, służbowy: adres e-mail, nr tel., nr IP.
 7. Pani/Pana dane mogą być udostępnione:
 • upoważnionym przez  Administratora  pracownikom  i  współpracownikom,  w  zakresie  niezbędnym do wykonywania obowiązków,
 • podmiotom przetwarzającym, wykonującym zadania w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych, w szczególności podmiotom informatycznym świadczącym usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych,
 • instytucjom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dane osobowe  są  przetwarzane  do  czasu  wykonania  wszystkich  czynności  związanych  z  realizacją  celu przetwarzania oraz jest warunkowane długością okresów przechowywania dokumentów, określoną w przepisach kancelaryjnych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 2. Przysługuje Pani/Panu  prawo  żądania  dostępu  do  treści  danych  osobowych,  ich  sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz  prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczenia tych praw w związku z wywiązywaniem się Administratora z prawnego obowiązku wymagającego dalszego przetwarzania Pani/Pana  danych  W  przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tzw. profilowaniu.